ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our recently published scientific research paper detailing PsoProtect data.

A summary of this research can be found on the Psoriasis Association website here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 3521 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 78 Norway 16
Australia 36 Panama 11
Brazil 16 Peru 16
Canada 47 Philippines 54
Chile 212 Poland 52
Denmark 51 Portugal 203
Greece 10 Singapore 12
Hong Kong 18 Spain 70
India 24 Sweden 38
Ireland 51 United Kingdom 1991
Italy 21 United States 229
Japan 90 Other (<10) 153
Netherlands 22

Độ tuổi trung bình : 46 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 2948 vảy nến mảng bám, 753 vảy nến ruột, 201 vảy mến mủ, 71 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?