ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 4761 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 226 Netherlands 38
Australia 39 Norway 24
Brazil 155 Panama 11
Canada 61 Paraguay 13
Chile 435 Peru 19
Denmark 51 Philippines 58
Dominican Republic 10 Poland 102
France 13 Portugal 204
Greece 14 Singapore 14
Hong Kong 18 South Africa 17
India 52 Spain 79
Ireland 61 Sweden 41
Italy 45 United Kingdom 2353
Japan 108 United States 328
Malaysia 11 Other (<10) 151
Mexico 10

Độ tuổi trung bình : 45 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 3928 vảy nến mảng bám, 1006 vảy nến ruột, 265 vảy mến mủ, 100 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?