ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our recently published scientific research paper detailing PsoProtect data. A summary of this research can be found on the Psoriasis Association website here.

We have recently published another scientific research paper detailing shielding behaviour, which can be found here. A summary of this research can also be found on the Psoriasis Association website here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 3787 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 79 Netherlands 26
Australia 37 Norway 17
Brazil 30 Panama 11
Canada 52 Peru 16
Chile 216 Philippines 56
Denmark 51 Poland 65
Greece 11 Portugal 203
Hong Kong 18 Singapore 13
India 30 Spain 71
Ireland 57 Sweden 39
Italy 33 United Kingdom 2110
Japan 97 United States 276
Malaysia 10 Other (<10) 163

Độ tuổi trung bình : 46 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 3178 vảy nến mảng bám, 807 vảy nến ruột, 212 vảy mến mủ, 76 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?