ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 4501 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 217 Netherlands 35
Australia 38 Norway 21
Brazil 139 Panama 11
Canada 58 Paraguay 10
Chile 363 Peru 19
Denmark 51 Philippines 57
Dominican Republic 10 Poland 94
France 11 Portugal 204
Greece 13 Singapore 14
Hong Kong 18 South Africa 16
India 48 Spain 77
Ireland 60 Sweden 40
Italy 40 United Kingdom 2253
Japan 107 United States 317
Malaysia 10 Other (<10) 142
Mexico 10

Độ tuổi trung bình : 45 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 3721 vảy nến mảng bám, 950 vảy nến ruột, 251 vảy mến mủ, 93 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?