ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 5065 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 227 Netherlands 45
Australia 40 Norway 26
Brazil 155 Panama 11
Canada 63 Paraguay 13
Chile 466 Peru 19
Denmark 55 Philippines 59
Dominican Republic 10 Poland 104
France 14 Portugal 264
Greece 14 Singapore 15
Hong Kong 18 South Africa 17
India 54 Spain 80
Ireland 62 Sweden 60
Italy 54 United Kingdom 2483
Japan 109 United States 345
Malaysia 11 Other (<10) 162
Mexico 10

Độ tuổi trung bình : 45 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 4170 vảy nến mảng bám, 1064 vảy nến ruột, 275 vảy mến mủ, 111 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?