ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 5360 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 227 Netherlands 53
Australia 44 Norway 31
Brazil 158 Panama 11
Canada 66 Paraguay 15
Chile 479 Peru 19
Denmark 55 Philippines 59
Dominican Republic 10 Poland 106
France 14 Portugal 298
Greece 15 Singapore 17
Hong Kong 18 South Africa 18
India 54 Spain 80
Ireland 73 Sweden 64
Italy 80 United Kingdom 2641
Japan 110 United States 355
Malaysia 12 Other (<10) 157
Mexico 10

 

Độ tuổi trung bình : 45 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.8 kg/m2

Loại vảy nến : 4408 vảy nến mảng bám, 1122 vảy nến ruột, 289 vảy mến mủ, 120 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?