ATổng quan về số liệu
hiện hành từ PsoProtectMe

Số liệu hiện hành

Chúng tôi cam kết chia xẻ số liệu và rất vui mừng cung cấp truy cập mở về thông tin tổng hợp từ PsoProtectMe. Các số liệu này sơ bộ và bao gồm con số thành viên giới hạn, vì vậy sẽ không sử dụng để thông bào tới quyết định ở các trạm xá.

Click here to read our recently published scientific research paper detailing PsoProtect data.

A summary of this research can be found on the Psoriasis Association website here.

0
Các báo cáao đánh giá PsoProtectMe hoàn thành

Tổng hợp số liệu từ PsoProtectMe của 3143 thành viên tham gia đầu tiên.

Người tham gia mỗi quốc gia (≥10 người tham gia):

Country Participants Country Participants
Argentina 77 Norway 14
Australia 29 Panama 11
Brazil 15 Peru 14
Canada 44 Philippines 54
Chile 154 Poland 30
Denmark 50 Portugal 203
Hong Kong 18 Singapore 12
India 16 Spain 67
Ireland 45 Sweden 35
Italy 15 United Kingdom 1815
Japan 89 United States 184
Netherlands 17 Other (<10) 135

Độ tuổi trung bình : 47 tuổi (khoảng 3-91)

BMI trung bình : 26.75 kg/m2

Loại vảy nến : 2630 vảy nến mảng bám, 673 vảy nến ruột, 185 vảy mến mủ, 68 vảy nến ban đỏ

Giới tính:

Tình trạng hút thuốc:

Cùng tồn tại viêm khớp vảy nến:

Các loại điều trị bệnh vảy nến:

Bệnh vảy nến trở nên nghiêm trọng trong đại dịch:

Bạn đã được chuẩn đoán hay nghĩ bạn đã mắc COVID-19?

Bạn đã đến bệnh viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Bạn đã ở viện A&E vì bạn nhiễm COVID-19 ?

Tình trạng nhiễm COVID-19 của bạn đã đỡ hơn ?