Bảo vệ dự liệu
và sử dụng báo cáo

Dữ liệu được thu thập trong PsoProtectMe được lưu trữ trên các máy chủ an toàn được quản lý bởi các thỏa thuận quản trị mạnh mẽ của Trung tâm nghiên cứu y sinh NIHR tại Guy’s và St Thomas’s NHS Foundation Trust. Các dữ liệ đã được thu thập và xử lý duy nhất cho mục đích nghiên cứu khoa học và y khoa thực hiện mục đích cộng đồng. Tất cả các kết quả thu được sẽ áp dụng các kỹ thuật tổng hợp mạnh mẽ trước khi được công bố và chia sẻ để nâng cao kiến ​​thức khoa học và y tế cũng như bản dịch của nó vào thực hành lâm sàng. Xin xem phần hỏi đáp để thêm thông tin.